Coed Pen Arthur, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Pen Arthur yn gorwedd ar ymyl orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r coetir hwn yn cynnwys cymysgedd deniadol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol.

Gallwch ddilyn ffyrdd y goedwig i fyny'r allt i fwynhau golygfeydd o Ddyffryn Tywi ar un ochr a'r Mynydd Du ar yr ochr arall.

Gallwch hefyd ymuno â llwybr hir Ffordd y Bannau sydd gerllaw.

Llwybr cerdded

Nid oes arwyddion yn dangos y ffordd ar y daith gerdded hon.

Gweler y panel gwybodaeth yn y maes parcio ar gyfer y llwybr a awgrymir.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Llecyn Gwylio Banc Carreg-foel-gam

  • Gradd: Anodd
  • Pellter: 4½ miles/7.3 kilometres (yno ac yn ôl)
  • Amser: 3 awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Nid oes arwyddion yn dangos y ffordd ar y daith gerdded hon. Gweler y panel gwybodaeth yn y maes parcio ar gyfer y llwybr a awgrymir. Mae’r daith i fyny’r rhiw bob cam at y llecyn gwylio ac felly mae angen lefel trwydd uchel. Mae’r cylch bychan ar y brig yn gallu bod yn wlyb ac felly argymhellwn esgidiau cerdded ar gyfer y daith hon. Dychwelwch i'r maes parcio gan ddilyn yr un ffordd yn ôl i lawr.

Golygfeydd gwych ar ddiwrnod clir o’r Mynydd Du a Dyryn Tywi yw’ch gwobr am ddringo’n hir i ben Banc Carreg-foel-gam (350m/1150 troedfedd uwchben lefel y môr).

Mae'r llecyn gwylio ar lwybr byr drwy rostir ar ddiwedd y ffordd drwy’r goedwig.

Ffordd y Bannau

Llwybr pellter hir 99 milltir (159 cilomedr) drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw Ffordd y Bannau.

Gallwch ddilyn llwybr cyhoeddus o olygfan Banc carreg-foel-gam yng Nghoed Pen Arthur i ymuno â'r rhan o Ffordd y Bannau sy’n mynd i gopa'r Garn Goch.

Am lwybr cylchol, gallwch ddychwelyd ar ffordd fach i'r dwyrain o bentref Bethlehem.

Sylwer nad oes arwyddion yn dangos y ffordd ar y daith gerdded hon, ac nad ydych ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru wedi i chi adael y goedwig.

Darganfyddwch mwy am Ffordd y Bannau ar wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Coed Pen Arthur yn gorwedd ar ymyl orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cwmpasu tua 520 milltir sgwâr o fynyddoedd a rhostiroedd yn y De a’r Canolbarth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n gofalu amdano.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Bannau Brycheiniog, ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coed Pen Arthur yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Pen Arthur 8 milltir i'r de-orllewin o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Pen Arthur ar fap Arolwg Ordnans (OS) Explorer OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 718 252.

SN 718 252

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A4089 o Lanymddyfri i Langadog.

Ewch ar hyd yr A4069 o Langadog tuag at Frynaman.

Ar ôl 2½ milltir mae'r fynedfa i Goed Pen Arthur ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llangadog.

I gael manylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf