Beicio mynydd

Croeso

Mae ein coetiroedd a’n coedwigoedd yn gartref i rai o lwybrau beicio mynydd enwocaf Prydain.

Ceir llwybrau sy’n addas i ddechreuwyr hyd at feicwyr profiadol ac mae pob un wedi ei raddio fel y gallwch chi ddewis llwybr sy’n iawn i chi.

Os hoffech chi ddatblygu a gwella eich sgiliau beicio ewch draw i un o’n hardaloedd sgiliau neu barciau beicio.

Mae gan ein canolfannau ymwelwyr gyfleusterau sy’n amrywio o gawodydd a mannau golchi beiciau i gaffis a mannau llogi beiciau yn ogystal â llwybrau cerdded a rhedeg.

Ein llwybrau beicio mynydd

Mae ein holl lwybrau beicio mynydd:

 • yn dechrau o faes parcio neu ganolfan ymwelwyr.
 • yn cynnwys panel gwybodaeth ar y dechrau – cofiwch ei ddarllen cyn cychwyn.
 • yn defnyddio arwyddbyst.
 • yn rhad ac am ddim (rhaid talu i barcio mewn rhai safleoedd).
 • ar agor drwy gydol y flwyddyn (oni bai fod tywydd drwg neu waith yn y goedwig yn golygu fod angen i ni eu cau neu’u dargyfeirio).

Graddau llwybrau beicio mynydd

Mae ein holl lwybrau beicio mynydd wedi eu graddio o ran pa mor anodd ydyn nhw.

Ewch i’r graddau llwybrau beicio mynydd i weld beth mae’r graddau’n eu golygu.

Dewch o hyd i lwybr beicio mynydd

Llwybrau beicio mynydd gradd Ffordd goedwig neu debyg

Llwybrau beicio mynydd gradd Gwyrdd/Rhwydd

Llwybrau beicio mynydd gradd Glas/Cymedrol

Llwybrau beicio mynydd gradd Coch/Anodd

Llwybrau beicio mynydd gradd Du/Caled

Cyfleusterau eraill ar gyfer beicwyr mynydd

Llogi beiciau

Ceir siopau llogi beiciau preifat yn rhai o’n coetiroedd.

Parciau beicio

Llwybrau beicio mynydd sy’n cael eu rheoli gan y gymuned

Mae’r llwybrau beicio mynydd hyn wedi’u lleoli yn ein coetiroedd a’r gymuned leol sy’n gofalu amdanynt.

Ardaloedd sgiliau

Uplift (gwasanaethau cario beiciau)

Canolfannau ymwelwyr

Mae cyfleusterau fel cawodydd, mannau golchi beiciau a chaffis yn ein canolfannau ymwelwyr – ewch i dudalen we pob canolfan i weld manylion ynghylch beth sydd yno.

Cynghorion ar gyfer newydd-ddyfodiaid i faes beicio mynydd

Fel gydag unrhyw chwaraeon newydd, mae gwella dy sgiliau ar feic mynydd yn mynd law yn llaw gydag ennill mwy o brofiad a hyder. Er ei bod hi’n bosib dy fod ti wedi gyrru beic ar darmac o’r blaen, fe all hi gymryd ychydig o amser i arfer gyda theimlad beicio oddi ar y ffordd.

 • Gwyrdd yw lliw’r llwybrau sydd orau i ddechreuwyr ac mae’r llwybrau ar gyfer pobl sy’n meddu ar sgiliau beicio oddi ar y ffordd sylfaenol yn las.
 • Mae gan rai o’r coedwigoedd hyn ardaloedd sgiliau ble gallwch ddysgu technegau reidio a siopau beicio ble gallwch logi beic neu archebu cwrs.
 • Does dim angen i ti brynu’r holl offer beicio i ddechrau, ond bydd angen helmet a menig arnat ti – a gwna’n siŵr dy fod ti’n gwisgo dillad cyffyrddus!
 • Os bydd y chwiw yn gafael ynot ti ac y byddi di eisiau beicio’n fwy aml, mae hi’n werth buddsoddi mewn siorts â wadin, padiau pen-glin a chrys seiclo.
 • Gwna’n siŵr dy fod ti’n dod â dŵr gyda thi a chôt rhag y glaw rhag ofn i’r tywydd newid.
 • A rhag ofn i ti gael teiar fflat, gwna’n siŵr dy fod ti’n gwybod sut i’w drwsio, a chofia fynd â’r offer trwsio gyda thi (neu bydd yn barod i wthio’r beic yr holl ffordd nôl i’r maes parcio!)

Cau a dargyfeirio llwybrau beicio mynydd

Weithiau mae’n rhaid cau neu ddargyfeirio llwybrau wrth inni wneud gwaith cynnal a chadw neu waith coedwig neu am resymau eraill fel tywydd gwael.

Rydyn ni’n rhoi manylion am gau a dargyfeirio llwybrau beicio mynydd ar wefannau’r coetiroedd neu’r canolfannau ymwelwyr perthnasol.

Rydyn ni hefyd yn gosod arwyddion sy’n sôn am gau neu ddargyfeirio ar ddechrau pob llwybr.

Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn yr holl arwyddion dargyfeirio a chyfarwyddiadau gan ein staff ar y safle er eich diogelwch eich hun.

Cod Beicio’r Goedwig

Gall beicio mynydd fod yn weithgaredd peryglus sydd â chryn risg.

Dim ond os ydych chi’n deall pob risg sydd ynghlwm wrth y gweithgaredd y dylid ei wneud.

Dylid defnyddio’r canllawiau hyn ar y cyd â’ch profiad, eich greddf a’ch barn ofalus bob amser.

Dilynwch God Beicio’r Goedwig bob amser

Peidiwch â dibynnu ar eraill

 • Fedrwch chi gyrraedd adre’n ddiogel?
 • Dylech gario’r offer cywir a gwybod sut i’w ddefnyddio.

Er eich diogelwch

 • Gwisgwch y dillad diogelwch cywir, yn enwedig helmed a menig beicio.
 • Beiciwch o fewn eich gallu’n unig.
 • Rhowch gynnig ar neidiau a sialensiau sydd o fewn eich gallu’n unig – cymerwch gipolwg arnynt yn gyntaf!
 • Hyfforddwch yn iawn yn enwedig ar gyfer llwybrau anodd a thechnegol.

Ar y ffordd ac oddi arni

 • Byddwch yn barod am yr annisgwyl – cadwch lygad yn agored am ymwelwyr eraill.
 • Er mwyn eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill dilynwch yr arwyddion rhybuddio ac unrhyw gyngor a gynigir.
 • Os bydd cerbyd yn llwytho pren disgwyliwch i’r gyrrwr adael i chi fynd heibio’n ddiogel.

Argyfwng ar y llwybrau

 • Ffoniwch 999 a gofynnwch am yr heddlu.
 • Gwnewch nodyn o’r rhan o’r llwybr – cadwch lygad am y pyst sydd wedi eu rhifo.
 • Mae signal ffonau symudol yn ysbeidiol ar y llwybrau.

Fideos am feicio mynydd

Cwrteisi ar y llwybrau

Mae’r fideo hwn yn egluro rheolau cwrteisi syml y dylech eu dilyn ar y llwybrau.

Cafodd ei gynhyrchu gan British Cycling ac mae’n cynnwys rhai o’n llwybrau beicio mynydd ni.

Technegau ar gyfer y llwybrau

Mae British Cycling wedi cynhyrchu cyfres o fideos ar sgiliau beicio mynydd i helpu beicwyr i ddysgu technegau ar gyfer y llwybrau.

Ewch i wefan British Cycling i wylio’r fideos.

Atal clefydau coed rhag lledaenu

Gall plâu a chlefydau ddod am dro yn y mwd ar eich esgidiau neu ar olwynion eich beic.

Bydd dod gydag offer glân yn arafu ymlediad plâu a chlefydau coed ac yn cadw ein coedwigoedd yn iachach am hirach.

Ewch i Bioddiogelwch mewn coetiroedd: Cadwch y Cyfan yn Lân i ddarganfod sut y gallwch chi atal clefydau coed rhag lledaenu.

Llwybrau beicio mynydd eraill yng Nghymru

Mae amrywiaeth o sefydliadau eraill yn darparu llwybrau beicio mynydd a chyfleusterau eraill fel gwasanaethau cario beiciau a disgyniadau ledled Cymru.

Ewch i wefan MBWales i weld manylion pob llwybr beicio mynydd yng Nghymru.

Diweddarwyd ddiwethaf