Llwybrau rhedeg yn ein coetiroedd

Mae ein llwybrau rhedeg yn cynnig cyfle i redeg ar lwybrau diogel sydd oddi ar y ffordd ac yn ddi-draffig mewn lleoliadau coedwig hardd.

Mae arwyddbyst ar y llwybrau er mwyn i chi allu teimlo’n hyderus wrth ddilyn y ffordd ac mae’r olygfa’n well o lawer nag ydyw yn y gampfa!

Cofiwch y bydd arnoch angen esgidiau a dillad sy’n addas ar gyfer yr amodau - mae rhai rhannau o’r llwybrau hirach yn dilyn llwybrau mwdlyd lle byddai’n gall gwisgo esgidiau rhedeg llwybrau priodol. 

Rhedeg yng Nghoedwig Niwbwrch, Ynys Môn

""

Yn 2011, daeth Pencampwriaeth Rhedeg Mynyddoedd a Phellter Eitha’r Gymanwlad i Ogledd Cymru a gallwch redeg rhan o lwybr y ras swyddogol.

  • Llwybr Rhedeg y Gymanwlad (dechrau: Maes parcio’r Traeth, pellter: 6¾ milltir/11 cilomedr).

Darganfod mwy am redeg yng Nghoedwig Niwbwrch

Rhedeg ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, ger Dolgellau

""

Mae pimp llwybr ag arwyddbyst sy’n addas ar gyfer rhedwyr yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin.

  • Maen nhw’n amrywio o ran hyd o ychydig filltiroedd i hanner marathon llawn, ac maen nhw wedi cael eu cynllunio ar gyfer dechreuwyr hyd at redwyr mwy profiadol.
  • Mae’r llwybrau’n cynnwys cyfuniad diddorol o ffyrdd coedwig a hawliau tramwy cyhoeddus anwastad heb eu tarmacio, sydd â gwreiddiau, mwd a chreigiau yma ac acw arnyn nhw. Mae yna elltydd serth hefyd, ar i fyny ac ar i lawr, ond mae yna ambell ddarn o ffordd sydd wedi’i tharmacio.

Darganfod mwy am redeg ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Rhedeg yng Nghoedwig Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

""

Mae dau lwybr rhedeg sydd wedi’u nodi ag arwyddbyst yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nantyrarian.

  • Mae un llwybr rhedeg yn bum cilometr o hyd ac mae’r llall yn 10 cilometr.
  • Mae’r ddau lwybr yn cynnwys rhannau gwastad, dringfeydd ac arwynebau amrywiol.

Darganfod mwy am redeg ym Mharc Coedwig Bwlch Nant yr Arian.

Rheded yng Nghoetir Ysbryd Llynfi, ger Pen-y-bont ar Ogwr

""

Mae’r tri llwybr rhedeg byr ag arwyddbyst sydd yma yn gyflwyniad gwych i redeg llwybrau.

  • Maent ar gymysgedd o ffyrdd coedwig, arwynebau wedi’u tarmacio, a darn byr o ffordd un trac, gydag ambell i ddarn lle mae mwd a chreigiau.
  • Yn dibynnu ar lefel anhawster y llwybr, mae esgyniadau a disgyniadau serth a darnau pantiog.
  • Mae lefel resymol o ffitrwydd yn ofynnol ar gyfer y llwybrau oren a phorffor. Mae’r llwybr coch yn fwy addas ar gyfer rhedwyr profiadol a chanddynt lefel uwch o ffitrwydd. 

Darganfod mwy am redeg yng Coetir Ysbryd Llynfi

Cau a dargyfeirio llwybrau rhedeg

Weithiau mae’n rhaid cau neu ddargyfeirio llwybrau wrth inni wneud gwaith cynnal a chadw neu waith coedwig neu am resymau eraill fel tywydd gwael.

Rydyn ni’n rhoi manylion am gau a dargyfeirio llwybrau beicio mynydd ar wefannau’r coetiroedd neu’r canolfannau ymwelwyr perthnasol.

Rydyn ni hefyd yn gosod arwyddion sy’n sôn am gau neu ddargyfeirio ar ddechrau pob llwybr.

Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn yr holl arwyddion dargyfeirio a chyfarwyddiadau gan ein staff ar y safle er eich diogelwch eich hun.

Diweddarwyd ddiwethaf