Pont Melin Fach, ger Ystradfellte

Beth sydd yma

Maes parcio ar gau rhwng 3 Ebrill a 30 Medi.

 

Mae Pont Melin Fach ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n denu llawer o ymwelwyr.

 

I gyrraedd Pont Melin Fach rhaid teithio ar hyd ffordd fach gul gydag ychydig iawn o leoedd pasio ac mae'r maes parcio'n rhy fach i ymdopi â nifer yr ymwelwyr sydd am ei ddefnyddio.

 

Felly, rydym wedi cytuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gau maes parcio Pont Melin Fach o ddiwedd mis Mawrth i ddiwedd mis Medi bob blwyddyn.

 

Mae rhwystr wrth fynedfa'r maes parcio ac arwydd yn nodi "maes parcio ar gau" lle mae'r ffordd fechan i Bont Melin Fach yn gadael Ffordd Ystradfellte.

 

Peidiwch â cheisio gyrru i faes parcio Pont Melin Fach pan fydd ar gau.

 

I ddod o hyd i leoedd eraill i ymweld â nhw ym Mro’r Sgydau ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Croeso

Maes parcio bychan a safle picnic yw Pont Melin Fach mewn lleoliad prydferth ger hen bont garreg.

Mae’r llwybr o fan hyn yn mynd heibio pedair rhaeadr ac mae yn gyflwyniad arbennig i Fro’r Sgydau.

Mae’r tir cysgodol, llaith yn llawn mwsoglau, llysiau’r afu a chennau sy’n dibynnu ar y lleithder y mae’r coed a’r rhaeadr yn eu creu.

Nid yw'r maes parcio ar agor drwy gydol y flwyddyn - gweler y wybodaeth am oriau agor ar y dudalen we hon.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Elidir

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 4¾ milltir/7.7 cilometr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r tir yn wlyb ac yn anwastad mewn sawl man, ac mae yna rai llethrau a dringfeydd serth. Ar ôl cyrraedd pentref Pontneddfechan mae’r ffordd yn ôl at y maes parcio’n mynd ar hyd yr un llwybr. Gallwch hefyd ddechrau’r llwybr o Bontneddfechan.

Mae Llwybr Elidir yn mynd i lawr yr afon o'r maes parcio, gan ddilyn Afon Nedd Fechan.

Mae’r sgwd cyntaf, sef Sgwd Ddwli Uchaf, sydd tua 15 munud i ffordd ar hyd y llwybr.

Dilynwch arwyddbyst y gwyriad i Sgwd Gwladus. Gallwch droi o gwmpas yno neu barhau i lawr i Bontneddfechan.

Tu hwnt Sgwd Gwladus, mae’r llwybr yn gymharol wastad am ei fod yn dilyn trac hen dramffordd geffylau a ddefnyddiwyd yn y gorffennol i gludio dramiau yn llawn cerrig silica i lawr i’r gwaith brics ger Camlas Nedd. Heddiw gallwch weld rhai o fynedfeydd y pyllau o hyd.

Bro’r Sgydau

Mae Pont Melin Fach mewn rhan boblogaidd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a elwir yn Fro’r Sgydau.

Does yna unlle arall yng Nghymru gyda’r fath gyfoeth ac amrywiaeth o raeadrau mewn ardal mor fach. Yma, yn yr ardal a elwir yn Fro’r Sgydau, mae afonydd Mellte, Hepste, Pyrddin, Nedd Fechan a Sychryd yn ymdroelli i lawr ceunentydd dwfn, coediog, dros gyfres o raeadrau dramatig, cyn ymuno i ffurfio Afon Nedd.

P’un a ydych yn chwilio am antur am ddiwrnod cyfan neu dro am awr yn unig, dylech allu dod o hyd i lwybr addas i chi.

Lleolir Bro’r Sgydau yn bennaf o fewn coetir a reolir ar y cyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Awdurdod Parc Cenedlaethol. Gyda’n gilydd, rydym yn rheoli’r llwybrau ac yn eich helpu chi i archwilio a mwynhau’r ardal unigryw hon.

Ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ganfod rhagor o leoedd i ymweld â hwy ym Mro’r Sgydau.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Pont Melin Fach 4 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Lyn-nedd.

Mae coedwigoedd Bro’r Sgydau yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Powys, Castell-nedd Port Talbot a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Pont Melin Fach ar fap Explorer OL 12 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 908 105.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4242 o Lyn-nedd i Bontneddfechan.

Trowch i'r chwith tuag at Ystradfellte a dilynwch y ffordd hon am ddau gilometr.

Trowch i'r chwith a dilyn ffordd ‘dim ffordd drwodd’ (sy’n ‘anaddas i fysiau’).

Dilynwch y ffordd gul hon (lle mae mannau pasio yn brin) am un cilometr ac mae maes parcio Pont Melin Fach ar y chwith wedi i chi groesi'r bont garreg.

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Castell-nedd.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Oriau agor

Mae’r maes parcio ar gau rhwng o ddiwedd mis Mawrth i ddiwedd mis Medi bob blwyddyn.

I gyrraedd Pont Melin Fach rhaid teithio ar hyd ffordd fach gul gydag ychydig iawn o leoedd pasio ac mae'r maes parcio'n rhy fach i ymdopi â nifer yr ymwelwyr sydd am ei ddefnyddio.

Felly, rydym wedi cytuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gau maes parcio Pont Melin Fach o ddiwedd mis Mawrth i ddiwedd mis Medi bob blwyddyn.

Mae rhwystr wrth fynedfa'r maes parcio ac arwydd yn nodi "maes parcio ar gau" lle mae'r ffordd fechan i Bont Melin Fach yn gadael Ffordd Ystradfellte.

Peidiwch â cheisio gyrru i faes parcio Pont Melin Fach pan fydd ar gau.

I ddod o hyd i leoedd eraill i ymweld â nhw yng Ngwlad y Sgydau ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf