Whitestone, ger Cas-gwent

Beth sydd yma

Mae'r ardal archwilio naturiol newydd wedi agor ym Mis Gorffennaf. Cymerwch sylw o unrhyw arwyddion ar y safle. Dysgwch fwy yma.

Croeso

Mae dewis o ddau lwybr cerdded o'r maes parcio Whitestone ond mae dau ohonynt yn mynd heibio i dri golygfan hanesyddol, sy’n edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy.

Ysgrifennodd y bardd Wordsworth “Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey” ger yr olygfan uchaf.

Mae’r ardal archwilio a chwarae naturiol ac ambell fainc bicnic drws nesaf i’r maes parcio uchaf.

Mae Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy, llwybr pellter hir, yn mynd drwy Whitestone.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Rhyfeddodau Whitestone

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1¼ milltir/2 cilomedr
 • Amser: 1¼ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Tir gwastad yn bennaf, un darn caregog. Mae pob golygfan â mainc.

Mae Rhyfeddodau Whitestone yn cynnwys tair golygfan sy’n edrych dros Dyffryn Gwy.

Mae’r llwybr cylchol hwn yn dychwelyd drwy gymysgedd hyfryd o goetiroedd.

Llwybr Golygfan Duchess Ride

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 3 milltir/5 cilomedr (yna ac yn ôl)
 • Amser: 2 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Tir gwastad yn bennaf. Mae mainc â olygfan Duchess Ride.

Mae rhan gyntaf y llwybr yn mynd â chi heibio i dair golygfan ar hyd Llwybr Rhyfeddodau Whitestone.

Yna mae’n parhau ar hyd Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy, trwy lôn o goed pinwydd yr Alban, i olygfan Duchess Ride.

Mae’r fainc yma yn lleoliad gwych ar gyfer cael picnic cyn i chi ddychwelyd yn ôl i faes parcio Whitestone.

Ardal archwilio a chwarae naturiol

Mae’r ardal archwilio a chwarae naturiol yn rhoi rhyddid i blant ymgolli ym myd chwarae a chysylltu â byd natur.

Mae yna gerrig camu a boncyffion sy’n arwain at wahanol leoliadau, yn cynnwys twneli, cylchoedd boncyffion cudd a boncyffion cydbwyso.

Mae yna dwmpath gyda chaer ar ei ben, y gellir ei ddringo ar hyd llwybr troellog sy’n hygyrch i bawb.

Mae’r ardal archwilio a chwarae naturiol drws nesaf i’r maes parcio uchaf ac mae’n cynnwys meinciau picnic.

Llwybr Dyffryn Gwy

Mae Llwybr Dyffryn Gwy yn mynd drwy Whitestone.

Aiff y llwybr cerdded 136 milltir hir hwn ar hyd afon Gwy rhwng Cas-gwent a Choedwig Hafren.

Gallwch ymuno â'r llwybr o faes parcio.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Dyffryn Gwy ewch i wefan Lwybr Dyffryn Gwy.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r coetiroedd harddaf ym Mhrydain.

Mae’r golygfeydd naturiol ysblennydd yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, gan gynnwys arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Mae golygfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd trawiadol dros geunant ac afon Gwy, tuag at Fôr Hafren a Phontydd Hafren.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn; clychau'r gog yn y gwanwyn, dail iraidd yr haf, lliwiau llachar yr hydref, a harddwch silwetau’r coed yn y gaeaf.

Mae yna lwybrau cerdded mewn tair o'n coetiroedd Dyffryn Gwy eraill - Coed Manor, Coed Wyndcliff a Golygfa Ban.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Lleolir y Coetiroedd Dyffryn Gwy yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig rhyngwladol bwysig sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o Afon Gwy a gydnabyddir am ei golygfeydd trawiadol o’r ceunant, coetiroedd yr hafnau a thir fferm.

Dysgwch fwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coetiroedd Dyffryn Gwy yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Whitestone 10 milltir i'r gogledd o Gas-gwent.

Mae yn Sir Fynwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Whitestone ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 14.

Cyfeirnod grid yr AO yw SO 525 029.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A466 o Gas-gwent i gyfeiriad Tyndyrn.

Dilynwch yr arwyddion am Catbrook ar y cyffordd ger Gwesty’r Wye Valley, Tyndyrn.

Ar ôl 1½ milltir, byddwch yn cyrraedd cyffordd ac mae'r maes parcio isaf gyferbyn.

Mae'r maes parcio uchaf mwyaf trwy'r atalfa ac ar hyd ffordd y goedwig.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Cas-gwent.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Mae dau faes parcio yma.

Rydych yn mynd i mewn i’r maes parcio isaf yn union ar ôl yr arwydd mynediad.

Er mwyn cyrraedd y maes parcio uchaf sy’n fwy, gyrrwch drwy’r rhwystr ym mhen uchaf y maes parcio isaf ac ar hyd ffordd y goedwig.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf