Coetiroedd Dyffryn Gwy - Whitestone, ger Cas-gwent

Man cychwyn llwybr Rhyfeddodau'r Garreg Wen sydd â golygfannau hanesyddol yn edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae dewis o ddau lwybr cerdded o'r maes parcio Whitestone. Mae dau ohonynt yn mynd heibio i dri golygfan hanesyddol, sy’n edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy.

Ysgrifennodd y bardd Wordsworth “Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey” ger yr olygfan uchaf.

Mae cwpwl o feinciau picnic a man chwarae glaswelltog ger y maes parcio.

Mae Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy, llwybr pellter hir, yn mynd drwy Whitestone.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r harddaf ym Mhrydain.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn: clychau'r gog yn y gwanwyn, dail haf toreithiog ffrwythlon, lliw hydrefol gwych, a harddwch silwetau coed y gaeaf. 

Mae’r gwylfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws ceunant Afon Gwy a’r afon ei hun, drosodd i Fôr Hafren a hen Bont Hafren. Gallwch fwynhau'r golygfeydd gwych hyn trwy gydol y flwyddyn ond yn enwedig yn y gaeaf, pan fydd y dail wedi disgyn. 

Mae'r golygfeydd naturiol, cwbl wefreiddiol, sydd i’w gweld yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, ac yn eu plith arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy 

Mae’r coetiroedd wedi’u lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE). 

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig ac iddi bwysigrwydd rhyngwladol ac mae’n croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. 

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o hyd o Afon Gwy sy'n cael ei gydnabod oherwydd y golygfeydd ysblennydd o geunant, coetiroedd dyfnant a thir amaeth a geir yma. 

Dewch i ddarganfod mwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r maes parcio.  

Rhyfeddodau Whitestone

1¼ milltir/2 cilomedr, hawdd

Mae Rhyfeddodau Whitestone yn cynnwys tair golygfan sy’n edrych dros Dyffryn Gwy, pob un â mainc.

Mae’r llwybr cylchol hwn yn dychwelyd drwy gymysgedd hyfryd o goetiroedd.

Llwybr Golygfan Duchess Ride

4 milltir/6 cilomedr, hawdd

Mae rhan gyntaf y llwybr yn mynd â chi heibio i dair golygfan ar hyd Llwybr Rhyfeddodau Whitestone.

Yna mae’n parhau ar hyd Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy, trwy lôn o goed pinwydd yr Alban, i olygfan Duchess Ride.

Mae’r fainc yma yn lleoliad gwych ar gyfer cael picnic cyn i chi ddychwelyd yn ôl i faes parcio Whitestone.

Llwybrau eraill

Mae Coed Wyndcliff - yn borth i wylfa enwog Nyth yr Eryr, un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy.

Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy

Mae Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy yn mynd drwy Whitestone.

Aiff y llwybr cerdded 136 milltir hir hwn ar hyd afon Gwy rhwng Cas-gwent a Choedwig Hafren.  

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Lllwybr Cerdded Dyffryn Gwy.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Coed Whitestone tua 10 milltir i'r gogledd o Gas-gwent oddi ar yr A466.

Mae yn Sir Fynwy.

Mae'r maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O bentref Tyndyrn dilynwch yr arwyddion am Gatffrwd wrth y gyffordd sydd ger Gwesty Dyffryn Gwy. Dilynwch y ffordd hon am ryw ddwy filltir a hanner i gyffordd a bydd mynedfa maes parcio'r Garreg Wen gyferbyn. Dilynwch y lôn goedwig i fyny i'r maes parcio.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Whitestone ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 14.

Cyfeirnod grid yr AO yw SO 525 030.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig