Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Maentwrog, ger Porthmadog

Beth sydd yma

Croeso

Coetir derw Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Maentwrog yw’r hyn sy’n weddill o goedwig law Geltaidd enfawr a ymestynai ar hyd ochr orllewinol Prydain ac Iwerddon ar un adeg.

Mae'r glawiad uchel a'r chwistrell o'i nentydd byrlymus serth yn cynnal amgylchedd llaith sydd bron yn barhaol o dan y canopi coed, gan gefnogi coedwig law dymherus brin.

Mae llawer o'r mwsoglau, llysiau'r afu a'r cennau ar foncyffion y coed a’r creigiau'n goroesi mewn ardaloedd llaith yn unig – mae rhai mor brin nes eu bod o bwysigrwydd rhyngwladol.

Mae'r coetir hefyd yn lle gwych i bryfed sy'n darparu bwyd i'r ystlumod sy'n clwydo ac yn bridio yma, gan gynnwys yr ystlum pedol lleiaf prin

Gallwch ddilyn llwybr cylchol drwy’r coetir o faes parcio Coed Llyn Mair neu gerdded i Orsaf Tan y Bwlch ar Reilffordd Ffestiniog.

Mae ardal bicnic ar lan y llyn gyferbyn â’r maes parcio sy’n fan cychwyn ar gyfer llwybrau cerdded a beicio hirach a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

""

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Gorsaf Gyswllt

  • Gradd: Hawdd
  • Pellter: 0.4 milltir/0.6 kilometres yno ac yn ôl
  • Amser: 30 muned
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae wyneb y llwybr o’r faes parcio i orsaf Tan y Bwlch ar ochr orllewinol yr afon yn llydan a chadarn a cheir rhigolau dŵr o bryd i’w gilydd a rhes fechan o risiau. Ceir mannau gorffwys bob 100m a byrddau picnic ar ben y bryn. Mae’r llwybr o orsaf Tan y Bwlch i’r faes parcio ar ochr ddwyreiniol yr afon yn serth ac anwastad – os ydych yn ansicr, ewch ar hyd yr un llwybr i faes parcio ar ochr orllewinol yr afon.

Dilynwch yr arwyddion glas a dringo'n raddol drwy'r coetiroedd derw hyd at orsaf reilffordd Tan-y-Bwlch.

Mae'r orsaf hon ar Reilffordd Ffestiniog ac mae ganddi gaffi gyda thoiledau.

""

Llwybr Coed Llyn Mair

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter:  0.4 miles/0.6 kilometres
  • Amser: 30-45 muned
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae wyneb y llwybr yn naturiol gyda chreigiau a gwreiddiau amlwg, a sawl cyfres o risia.

Dilynwch yr arwyddion coch wrth i'r llwybr ddringo drwy'r coed, a chwiliwch am y cerfluniau bach a mawr ar y ffordd.

Yna, mae'r llwybr yn arwain i lawr ar hyd ochr y ceunant a cheir golygfeydd o'r nant islaw.

""

Beth sydd i’w weld ar y Warchodfa Natur Genedlaethol

Mae Coedydd Maentwrog yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae’r tirlun a’r bywyd gwyllt yn amrywio yn ôl yr adeg o’r flwyddyn – cadwch olwg am y rhain.

Mwsogl, llysiau’r afu a chennau

Safwch ger y ceunant, lle mae canopi’r coed yn fwy trwchus ac mae ewyn dŵr yn codi’n ddi-baid o’r nant, ac fe deimlwch ar unwaith ei bod yn fwy llaith yno.

Mae hyn yn creu amodau perffaith ar gyfer 200 o rywogaethau o fwsogl a llysiau’r afu a 120 o rywogaethau o gen, gan gynnwys cen ysblennydd llysiau’r ysgyfaint sy’n tyfu ar goed aeddfed.

Gwyfynod, ystlumod ac adar

Mae’r goedwig hefyd yn gartref gwych i bryfed, a 286 o wahanol fathau o wyfynod bychain yn unig.

Ceir digonedd o fwyd felly i’r ystlumod amrywiol sy’n byw yma.

Ar nosweithiau cynnes o haf, os byddwch yn lwcus, efallai y gwelwch yr ystlum pedol lleiaf prin, yn hela’n uchel ym mrigau’r goedwig.

Yn yr haf, efallai y byddwch yn ddigon bodlon yn eistedd yn un o’r llennyrch llonydd yn aros i’r tingochiaid, y gwybedogion brith a theloriaid y coed gyrraedd – y mudwyr haf sy’n nodweddiadol o "goed derw ucheldirol".

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Coedydd Derw Meirionnydd

Mae Coedydd Maentwrog yn un o’r chwech o Goedydd Derw Meirionnydd mawr sydd wedi'u gwarchod fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Mae'r coedydd derw hyn yr un mor bwysig yn fyd-eang ac yr un mor fregus â rhai coedwigoedd glaw trofannol ac maent yn weddillion 'coed gwyllt' Atlantig helaeth a oedd ar un adeg yn ymestyn i lawr ochr orllewinol Prydain ac Iwerddon.

Gellir ymweld â dau o Goedydd Derw eraill Meirionnydd yn ofalus:

Mae llystyfiant trwchus a mynediad serth yn golygu nad yw'r Coedydd Derw eraill (Coed Camlyn, Coed Cymerau, a Choed y Rhygen) yn addas ar gyfer ymwelwyr.

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Coedydd Maentwrog wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Eryri yw’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gartref i drefi a phentrefi hardd a’r mynydd uchaf yng Nghymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n gofalu amdano.

I gael mwy o wybodaeth am ymweld ag Eryri, ewch i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Sylwer:

  • Rheilffordd gul a threnau aml – peidiwch byth â cherdded ar y cledrau.
  • Llethrau, clogwyni a chreigiau serth – gwisgwch esgidiau priodol, cadwch at y llwybrau a chymerwch ofal.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedydd Maentwrog 7 milltir i'r gogledd ddwyrain o Borthmadog.

Mae yn Sir Gwynedd.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Coedydd Maentwrog ar fap Explorer OL 18 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 652 413.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A487 o Borthmadog i Faentwrog.

Trowch i'r chwith i ddilyn y B4410 wrth dafarn yr Oakeley Arms ac, ar ôl tua 500 m, mae'r maes parcio ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffordd agosaf yw Penrhyndeudraeth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf