Parc Coedwig Gwydir - Mwynglawdd Cyffty, ger Llanrwst

Beth sydd yma

Croeso

Ar un cyfnod, mwyngloddio plwm a sinc oedd y prif weithgarwch ym Mharc Coedwig Gwydir, sydd bellach wedi’i leoli yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r diwydiant bellach wedi hen ddiflannu, ond mae adfeilion amryw o’r gweithfeydd wedi’u hadfer yn rhannol a’u gwneud yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr.

Gallwch gerdded trwy rai o hen waith plwm Cyffty ar y llwybr byr hwn.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.  

Llwybr Mwynglawdd Cyffty

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: ¼ milltir/0.5 cilomedr
 • Amser: 20 muned
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae arwyddion i’w dilyn ar hyd y llwybr cerdded, ac mae’n cychwyn o gilfan (Cyfeirnod Grid OS SH 772 589). Llwybr gwastad ydyw ar y cyfan, yn amrywio o 50 cm i 1 m o led, ag arwyneb o garreg arw naturiol a nifer o risiau byrion yn cysylltu’r hen dai peiriant, cafnau olwyn a siafftiau cloddfa. Arhoswch ar y llwybr cyfeirbwyntiau.

Dychmygwch seiniau a gweithgaredd y diwydiant oedd unwaith yn ffynnu yma.

Cerddwch dros y siafft cloddfa dan orchudd ym mhen pellaf y llwybr ac edrych i lawr rhwng eich traed i’r tywyllwch.

Mae nifer o baneli dehongli.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Mwynglawdd Cyffty ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn dechrau o Fetws-y-coed a sawl feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru:

 • Betws-y-coed - llwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid
 • Cae'n y Coed - ardal bicnic hawdd dod o hyd iddi a llwybr cerdded gyda golygfeydd panoramig o'r mynyddoedd
 • Dolwyddelan - llwybr cerdded ar hyd ffordd Rufeinig a llwybr beicio gyda golygfeydd o'r mynyddoedd cyfagos
 • Hafna - llwybr cerdded drwy adfeilion hen waith plwm a llwybr beicio mynydd gradd coch
 • Llyn Crafnant - llwybrau cerdded o amgylch y llyn a llwybr hygyrch ar hyd glan yr afon
 • Llyn Geirionydd - ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth
 • Llyn Sarnau - safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol
 • Penmachno - llwybrau beicio mynydd anghysbell gyda golygfeydd ysblennydd
 • Mainc Lifio - dau lwybr beicio mynydd gradd coch a llwybr cerdded hanesyddol
 • Ty’n Llwyn – llwybr cerdded i raeadr enwog Ewynnol

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Gwydir yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Sylwer:

 • Cwympiadau diamddiffyn a hen adeiladau - arhoswch ar y llwybr cyfeirbwyntiau.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Mwynglawdd Cyffty 2½ milltir i’r gogledd-orllewin o Llanrwst.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Mwynglawdd Cyffty ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 772 589 (man dechrau’r llwybr).

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Lanrwst tuag at Fetws-y-coed.

Ar ôl troi i’r chwith wrth yr arwydd brown a gwyn ar gyfer Castell Gwydir, trowch i’r dde yn syth ar is-ffordd.

Ewch heibio i faes parcio’r Sawbench, parhewch heibio i faes parcio Hafna a maes parcio Llyn Sarnau, a bydd maes parcio Mwynglawdd Cyffty ar y chwith i chi.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanrwst.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf