Parc Coedwig Gwydir - Dolwyddelan, ger Betws-y-coed

Beth sydd yma

Croeso

Mae pentref Dolwyddelan ym mhen deheuol Parc Coedwig Gwydir.

Tyfodd yn gymuned fawr pan oedd y chwareli llechi cyfagos yn eu hanterth.

Erbyn heddiw mae'n cynnig cyfle i ymwelwyr ymlwybro i fannau diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae golygfeydd gwych o ben y dyffryn ac i gyfeiriad mynydd Moel Siabod i’w gweld ar hyd y llwybr cerdded hwn sydd wedi’i gyfeirbwyntio.

Mae'r llwybr yn dilyn rhan o’r ffordd Rufeinig a elwir ‘Sarn Helen’ a ddefnyddiwyd gan lengoedd o filwyr Rhufeinig wrth orymdeithio rhwng y gaer yng Nghaerhun a'u gwersyll mawr yn Nhrawsfynydd.

Mae safle picnic ger y bont droed dros yr afon, hanner ffordd ar hyd y llwybr cerdded.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cwm Penamnen

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 2¼ milltir/3.5 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr cerdded cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan. Mae'r llwybr hwn yn dilyn ffordd goedwig eang a ffordd darmac gul yn bennaf. Mae un rhan lle mae’r llwybr yn gulach ac iddo arwyneb llyfn lle mae'n croesi'r afon ar bont droed. Ger y bont, mae dau fwrdd picnic a lle parcio bychan ar gyfer dau gar.

Mwynhewch olygfa wych o ben y dyffryn ac i gyfeiriad Moel Siabod.

Mae’r llwybr yn dringo’n raddol drwy'r pentref ac i fyny ffordd goediog ac fe welwch y Cwm yn agor o'ch blaen.

O ben y bont gallwch edmygu golygfeydd geirwon Carreg Alltrem, sy’n boblogaidd gyda dringwyr.

Byddwch yn dychwelyd i Ddolwyddelan ar hyd y ffordd Rufeinig ‘Sarn Helen’ - oedd ar un adeg yn rhedeg trwy Gymru, o'r gogledd i'r de - ac yna’n mynd heibio i banel dehongli yn Nhai Penamnen sy'n adrodd hanes cymuned sydd wedi hen ddiflannu.

Mae'r llwybr cerdded yn cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Dolwyddelan ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn dechrau o Fetws-y-coed a sawl feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru:

 • Betws-y-coed - llwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid
 • Cae'n y Coed - ardal bicnic hawdd dod o hyd iddi a llwybr cerdded gyda golygfeydd panoramig o'r mynyddoedd
 • Mwynglawdd Cyffty - llwybr byr trwy rai o hen waith plwm
 • Hafna - llwybr cerdded drwy adfeilion hen waith plwm a llwybr beicio mynydd gradd coch
 • Llyn Crafnant - llwybrau cerdded o amgylch y llyn a llwybr hygyrch ar hyd glan yr afon
 • Llyn Geirionydd - ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth
 • Llyn Sarnau - safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol
 • Mainc Lifio - dau lwybr beicio mynydd gradd coch a llwybr cerdded hanesyddol
 • Ty’n Llwyn – llwybr cerdded i raeadr enwog Ewynnol

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Gwydir yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Dolwyddelan 6 milltir i'r de-orllewin o Fetws-y-coed.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Dolwyddelan ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 18.

SH 737 521 yw cyfeirnod grid yr OS ar gyfer dechrau'r llwybr cerdded.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A470 o Fetws-y-coed i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog.

Ar ôl tua 6 milltir trowch i'r chwith wrth ymyl y siop i mewn i bentref Dolwyddelan.

Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon ac yna trowch i'r chwith i faes parcio gorsaf reilffordd Dolwyddelan lle mae'r llwybr cerdded yn dechrau.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Dolwyddelan.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae'r llwybr cerdded yn cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan.

Rheolir y maes parcio hwn gan y gymuned leol a rhaid talu tâl parcio.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf