Coedwig Dyfi - Foel Friog, ger Machynlleth

Beth sydd yma

Croeso

Lleolir Foel Friog ymysg tirwedd ryfeddol Coedwig Dyfi.

Mae ger pentref Aberllefenni ac mae’n hawdd dod o hyd iddo o’r A487.

Darganfyddwch y derw hynafol, adfeilion fferm a golygfeydd godidog ar lwybr cerdded cylchol i gopa Pen y Bryn.

Mae’r safle picnic deniadol ger yr afon.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Pen y Bryn

  • Gradd: Anodd
  • Pellter: 2 milltir/3.4 cilomedr
  • Amser: 1½ awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Yn aml mae’r llwybrau yn llai na 50cm o led mewn mannau, ar arwyneb anwastad, heb ei wneud, ble gallwch chi ddisgwyl mwd, creigiau a gwreiddiau coed. Mae mainc wrth yr olygfan.

Dilynwch yr arwyddbyst coch i groesi Afon Ddulas yna dringwch i fyny’r bryn ar lwybr serth, trwy’r goedwig dderw i adfail Pen y Bryn.

O’r fan hon fe welwch chi olygfeydd godidog o Foel Crochan a Godre Fynydd.

Bydd mainc wrth yr olygfan i gael egwyl haeddiannol iawn wrth edrych ar y golygfeydd syfrdanol.

Coedwig Dyfi

Mae Foel Friog wedi’i leoli yng Nghoedwig Dyfi.

Mae Coedwig Dyfi rhwng tref Machynlleth a Dolgellau a gorwedd yng nghysgod Cadair Idris.

Mae’r coetiroedd yn glynu wrth lethrau serth cadwyni o fynyddoedd Tarren a Dyfi gydag afonydd Dysynni, Dulas a Dyfi yn torri trwyddynt wrth anelu tua’r gorllewin i’r môr gerllaw.

Arferai’r ardal gyfan fod yn frith o fwyngloddiau llechi llwyddiannus, yn cyflogi cannoedd o bobl.

Roedd llechi gorenedig yn cael eu cludo i’r arfordir trwy system o dramyrdd a threnau stêm i’w hallforio.

Mae’r trenau sy’n weddill bellach yn cludo ymwelwyr ar draws yr ardal wledig.

Llywbrau cerdded eraill yng Nghoedwig Dyfi

Rhowch gynnig ar ein llwybrau ag arwyddbyst am flas o hanes a diwylliant yr ardal a chewch weld yr afonydd yn rhaeadru a’r coed mawreddog.

Yn ogystal â Foel Friog, mae llwybrau cerdded yng nghoetiroedd eraill Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghoedwig Dyfi:

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae'r rhan fwyaf o Goedwig Dyfi wedi’i leoli yn Parc Cenedlaethol Eryri.

Eryri yw’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gartref i drefi a phentrefi hardd a’r mynydd uchaf yng Nghymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n gofalu amdano.

I gael mwy o wybodaeth am ymweld ag Eryri, ewch i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Dyfi yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Foel Friog 6½ milltir o Fachynlleth.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau sirol Sir Gwynedd a Sir Powys.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Foel Friog ar fap Explorer 215 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 769 092.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A487 o Fachynlleth tuag at Ddolgellau.

Yng Nghorris, trowch yn sydyn i’r dde gan ddilyn yr arwyddion am Aberllefenni.

Parhewch am oddeutu 1½ milltir ac mae’r maes parcio ar y dde, yn union cyn arwydd pentref Aberllefenni.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffordd agosaf yw Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [4.8 MB]

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf